chỉ dẫn ví dụ các bước đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT năm năm 2022 trực tuyến – Sinh trắc vân tay Infolife

Đăng gia nhập bằng account điểm tiếp nhận phục vụ yêu cầu để gia nhập phiếu đăng ký

Bước 1: Thí sinh đăng gia nhập chứng cứ minh thư và mã đăng gia nhập (mật khẩu) mà điểm tiếp nhận hồ sơ phục vụ yêu cầu hoặc trong mail đã nhận. sau thời khắc đăng gia nhập, màn hình hiển thị Đổi mã đăng gia nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh tiến hành đổi mã đăng gia nhập (đổi mật khẩu).

Mật khẩu thay đổi phải đảm bảo là mật khẩu mạnh: gồm chí ít 8 ký tự, bao hàm cả ký tự số, ký chữ đặc thù, ký tự in hoa, ký tự in thường.

Bước 2: sau thời khắc đổi mã đăng gia nhập thành công, màn hình hiển thị gia nhập phiếu đặt hàng hiển thị. Thí sinh gia nhập các thông tin trên phiếu đăng ký.

Thí sinh Note:

Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tải lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi đi tự sướng thẻ tại quán vẹn tròn có thể xin lại file ảnh để về tải lên tại mục này.

Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú: Nếu thí sinh đã biết mã tỉnh (thành phố), quận (huyện), xã (phường) (so với thí sinh thuộc xã khó khăn, đặc thù khó khăn) thì thí sinh vẹn tròn có thể gia nhập trực tiếp vào các ô. Nếu chưa chắc chắn mã tỉnh (thành phố), quận (huyện), xã (phường), thí sinh nhấn vào nút hình tượng tìm kiếm. 

màn hình hiển thị tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn tỉnh (thành phố), quận (huyện) và chọn xã (phường) so với các thí sinh có xã (phường) khó khăn, đặc thù khó khăn.

Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã tỉnh (thành phố) và trường THPT thì có thế điển trực tiếp vào ô tỉnh(thành phố) và trường THPT. Nếu thí sinh chưa chắc chắn mã tỉnh (thành phố) và trường THPT thì nhấn vào nút hình tượng tìm kiếm:

màn hình hiển thị tìm kiếm tỉnh (thành phố) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn tỉnh (thành phố) hoặc trường THPT.

Mục File minh chứng: File minh chứng tải lên phải là file có dạng PDF. Mỗi loại minh chứng chỉ cho phép tải lên 1 file. Thí sinh vẹn tròn có thể tải file chỉ dẫn chuyển ảnh thành file PDF tại màn hình hiển thị đăng gia nhập.

Bước 3: Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin phiếu đăng ký

Đăng gia nhập bằng nhà chế tạo công sau đó gia nhập phiếu đăng ký

Bước 1: Nhấn nút Đăng gia nhập Cổng nhà chế tạo công quốc gia

Bước 2: Nếu đã tài giỏi khoản nhà chế tạo công quốc gia thì tiến hành đăng gia nhập, nếu chưa tồn tại thì nhấn vào Đăng ký

Bước 3: Nhấn Thuê bao di động

Bước 4: gia nhập các thông tin sau đó nhấn Đăng ký

Bước 5: sau thời khắc đăng gia nhập màn hình hiển thị gia nhập Phiếu đăng ký hiển thị, tiến hành gia nhập các thông tin

Thí sinh Note:

Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tải lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi đi tự sướng thẻ tại quán vẹn tròn có thể xin lại file ảnh để về tải lên tại mục này.

Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú: Nếu thí sinh đã biết mã tỉnh (thành phố), quận (huyện), xã (phường) (so với thí sinh thuộc xã khó khăn, đặc thù khó khăn) thì thí sinh vẹn tròn có thể gia nhập trực tiếp vào các ô, Nếu thí sinh chưa chắc chắn mã tỉnh (thành phố), quận (huyện), xã (phường) thì nhấn vào nút hình tượng tìm kiếm. 

màn hình hiển thị tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn tỉnh (thành phố), quận (huyện) và chọn xã (phường) so với các thí sinh có xã (phường) khó khăn, đặc thù khó khăn.

Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã tỉnh (thành phố) và trường THPT thì có thế điền trực tiếp vào ô tỉnh (thành phố) và trường THPT. Nếu thí sinh chưa chắc chắn mã tỉnh (thành phố) và trường THPT thì nhấn vào nút hình tượng tìm kiếm.

màn hình hiển thị tìm kiếm tỉnh (thành phố) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn tỉnh (thành phố) hoặc trường THPT.

Mục File minh chứng: File minh chứng tải lên phải là file có dạng PDF. Mỗi loại minh chứng chỉ cho phép tải lên 1 file. Thí sinh vẹn tròn có thể tải file chỉ dẫn chuyển ảnh thành file PDF tại màn hình hiển thị đăng gia nhập.

Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận chưa vào duyệt

Bước 1: Thí sinh đăng gia nhập account, chọn Phiếu đăng ký => ví dụ phiếu đăng ký=> Nhấn sửa phiếu đăng ký

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn update phiếu đăng ký

Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận từ chối duyệt

Bước 1: Thí sinh đăng gia nhập vào account, hiển thị popup thông tin từ chối duyệt có hiển thị nội dung từ chối duyệt. Nhấn update Phiếu đăng ký

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn update phiếu đăng ký để lưu các thông tin vừa sửa

In phiếu đăng ký

Thí sinh đăng gia nhập account, chọn Phiếu đăng ký => ví dụ phiếu đăng ký=> In phiếu đăng ký

ví dụ lịch sử hào hùng

Bước 1: Thí sinh đăng gia nhập account, chọn Phiếu đăng ký => ví dụ phiếu đăng ký=> ví dụ lịch sử hào hùng.

Bước 2: Nhấn vào các thao tác để xem ví dụ lịch sử hào hùng phiếu

 xem thêm từ: giaoducthoidai.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418