chỉ dẫn mới về nâng bậc lương – Sinh trắc vân tay Infolife

Thông tư này chào đời trên hạ tầng thống nhất hai thông tư trước đó là Thông tư số 08/2013/TT-BNV chỉ dẫn tiến hành cơ chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn chót so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có hiệu lực hiện hành kể từ thời điểm ngày 15/9/2013 và Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung update cơ chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn chót và cơ chế phụ cấp thâm niên vượt sườn so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có hiệu lực hiện hành kể từ thời điểm ngày 15/8/2021.

Hướng dẫn mới về nâng bậc lương -0
Ảnh minh họa.

4 nhóm đối tượng người chi tiêu và sử dụng được ứng dụng nâng bậc lương

Thông tư ứng dụng với 4 nhóm đối tượng người chi tiêu và sử dụng, gồm cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương Chuyên Viên thời thượng, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ thao tác làm việc trong mỗi cơ quan quốc gia từ Trung ương tới xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn (cấp xã)) và trong mỗi đơn vị sự nghiệp công lập; những người xếp lương theo bảng lương Chuyên Viên thời thượng, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do quốc gia quy định được cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định tới thao tác làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; những người thao tác làm việc theo cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về cơ chế tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Những người xếp lương theo bảng lương do quốc gia quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách quốc gia cấp ngân sách đầu tư trong mỗi hội có đặc thù đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, sinh hoạt và quản lý hội và đưa ra quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có đặc thù đặc thù cũng thuộc phạm vi ứng dụng của thông tư này.

Thông tư ko ứng dụng so với: Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức phận đã được xếp lương theo nhiệm kỳ; cán bộ cấp xã là người đang hưởng cơ chế hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ- CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung update một số trong mỗi điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; công chức cấp xã chưa tốt nghiệp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Thời gian đi thao tác làm việc Chuyên Viên, đi học quá hạn chót quy định ko được tính xét nâng bậc lương

Theo Thông tư, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo 4 nhóm đối tượng người chi tiêu và sử dụng trên nếu chưa xếp bậc lương sau rốt trong ngạch công chức, trong chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức, chức danh Chuyên Viên thời thượng và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ ĐK thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên trong suốt thời gian giữ bậc lương. Trong số đó, so với chức danh Chuyên Viên thời thượng, nếu chưa xếp bậc lương sau rốt trong bảng lương Chuyên Viên thời thượng, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương Chuyên Viên thời thượng được xét nâng một bậc lương.

so với các ngạch và các chức danh có yêu cầu chuyên môn tập huấn từ CĐ trở lên, nếu chưa xếp bậc lương sau rốt trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương. so với các ngạch và các chức danh có yêu cầu chuyên môn tập huấn từ trung cấp trở xuống và viên chức thừa hành, phục vụ, nếu chưa xếp bậc lương sau rốt trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm: Thời gian nghỉ thao tác làm việc thừa hưởng vốn liếng lương theo quy định của pháp luật về lao động; thời gian nghỉ hưởng cơ chế thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian được cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định cử đi thao tác làm việc Chuyên Viên, đi học, thực tập, công việc, khảo sát ở trong nước, ở quốc tế (bao hàm cả thời gian đi theo cơ chế phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự.

Thời gian ko được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: Thời gian nghỉ việc riêng ko hưởng lương; thời gian đi thao tác làm việc Chuyên Viên, đi học, thực tập, công việc, khảo sát ở trong nước và ở quốc tế vượt quá hạn chót do cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định; thời gian bị đình chỉ công việc, bị tạm giữ, tạm giam cầm và các loại thời gian ko thao tác làm việc khác ngoài quy định; thời gian thực tập (bao hàm cả trường hợp thừa hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức thực tập); thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảo ngũ trong trật tự tiến hành nghĩa vụ quân sự tại ngũ; thời gian thách thức so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo…

kéo dãn dài thời gian nâng bậc lương khi bị kỷ luật

Bốn nhóm đối tượng người chi tiêu và sử dụng trên có đủ ĐK thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và qua review đạt đủ 2 tiêu chuẩn tại đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên: so với cán bộ, công chức, được cấp có thẩm quyền review và xếp loại unique ở mức từ hoàn trả thành nhiệm vụ trở lên; ko vi phạm kỷ luật 1 trong mỗi các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cất chức. so với viên chức và người lao động, được cấp có thẩm quyền review từ mức hoàn trả thành nhiệm vụ trở lên; ko vi phạm kỷ luật 1 trong mỗi các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cất chức.

Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông tin hoặc đưa ra quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là ko hoàn trả thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật 1 trong mỗi các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cất chức thì bị kéo dãn dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định.

Theo đó, kéo dãn dài 12 tháng so với các trường hợp: Cán bộ bị kỷ luật cất chức; công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cất chức; viên chức và người lao động bị kỷ luật cất chức.

kéo dãn dài 6 tháng so với các trường hợp: Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền review và xếp loại unique ở mức ko hoàn trả thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm ko tiếp tục ko hoàn trả thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm ko hoàn trả thành nhiệm vụ được giao bị kéo dãn dài 6 tháng. kéo dãn dài 3 tháng so với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

Trường hợp vừa bị review và xếp loại unique ở mức ko hoàn trả thành nhiệm vụ được giao, vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dãn dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dãn dài theo cả 3 quy định trên. Trường hợp bị review và xếp loại unique ở mức ko hoàn trả thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dãn dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo như hình thức kỷ luật tương đồng ba quy định trên.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: Nếu đã có đưa ra quyết định kỷ luật về hành chính thì tiến hành kéo dãn dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo như hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu ko tồn tại đưa ra quyết định kỷ luật về hành chính thì tiến hành kéo dãn dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo như hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương đồng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính…

xem thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418