Cách dùng thụ động thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp tục – Sinh trắc vân tay Infolife

Nếu chủ ngữ của câu chủ động là các ngôi nhân xưng và danh từ chung, khi chuyển sang câu thụ động ko cần by + O (lấy từ S câu chủ động).

Câu thụ động ở thì hiện tại đơn: Am/is/are + Vp2

Câu thụ động ở thì hiện tại tiếp tục: Am/is /are being + Vp2

* V-ing: Động từ thêm đuôi ing/Vp2: Động từ phân từ hai

* S: Chủ ngữ/O: Tân ngữ

* Nếu S của quá nhiều câu chủ động là các ngôi nhân xưng I, you, we, they, she, he, it và danh từ chung: person, people, everyone, khi chuyển sang câu thụ động ko cần by + O (lấy từ S câu chủ động).

hiện tại đơn

Câu xác minh:

S + V+ O.

=> S (là O của câu chủ động) + am/is/are + Vp2…. + by O (là S của câu chủ động.)

Ví dụ: She (S) writes (V) an essay (O) everyday to practice for the exam.

=> An essay is written everyday to practice for the exam.

Câu phủ định:

S + don’t / doesn’t V+ O.

=> S (là O của câu chủ động) + am not /isn’t /aren’t Vp2… + by O (là S của câu chủ động).

Ví dụ: The girls (S) don’t buy (don’t V) newspaper (O) in the morning.

=> Newspaper isn’t bought by the girls in the morning.

ngờ vấn:

Do/ Does + S + V + O…?

=> Am/ Is / Are + S (là O của câu chủ động) + Vp2… by O (là S của câu chủ động)?

Ví dụ: Does (Does) My (S) sell (V) pictures (O) that she draws?

=> Are pictures that she draws sold by My?

hiện tại tiếp tục

Câu xác minh:

S + am/ is /are + V-ing+ O.

=> S (là O của câu chủ động) + am / is /are + being Vp2 … by O (là S của câu chủ động).

Ví dụ: She (S) is making (is V-ing) coffee (O) for family in the morning.

=> Coffee is being made for family in the morning.

Câu phủ định:

S + am not /isn’t /aren’t + V-ing + O.

=> S (là O của câu chủ động) + am not /isn’t/aren’t + being Vp2…by O (là S của câu chủ động).

Ví dụ: The man (S) isn’t painting (isn’t V-ing) the walls (O) now.

=> The walls aren’t being painted now.

ngờ vấn:

Am / Is / Are + S + V-ing + O…?

=> Am/ Is/Are + S (là O của câu chủ động) + being Vp2… by O (là S của câu chủ động)?

Ví dụ: Are (Are) they (S) preparing (V-ing) for the party at the moment (O)?

=> Is the party being prepared at the moment?

Chọn đáp án đúng cho những câu sau ở thể chủ động hoặc thụ động:

dân đinh Thị Thái Hà

xem thêm từ: vnexpress.net

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418