Bộ Tài chính chỉnh nạn “làm mưa làm gió” trái khoán – Sinh trắc vân tay Infolife

Chỉ thị nêu rõ, thị trường TPDN đã và đang trở nên kênh huy động vốn trung và dài hạn quan yếu cho những doanh nghiệp, sút giảm sự tùy theo kênh tín dụng bank theo đúng chủ trương trong phòng nước và phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tín dụng bank.

Tuy nhiên, thị trường phát triển nhanh đã phát sinh các rủi ro khủng hoảng tiềm ẩn, một số trong mỗi sinh hoạt phát hành TPDN riêng thiêng liêng trong thời gian gần đây có vi phạm và một số trong mỗi sai phép nghiêm trọng mang đặc thù chất lường đảo đã được cơ quan có thẩm quyền khởi tố.

Tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp -0
Bộ Tài chính chỉnh đốn thị trường TPDN

từ thời điểm tháng 9/2021 tới nay, Thủ tướng Chính phủ có 4 công điện lãnh đạo về việc tăng cường quản lí giám sát, thanh tra, thẩm tra thị trường thị trường chứng khoán, thị trường TPDN; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có 3 công văn lãnh đạo các đơn vị tăng cường quản lí giám sát, thẩm tra tình hình thị trường TPDN. Ngày 18/4/năm 2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông tin Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc khai triển các lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để khai triển lãnh đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Vụ Tài chính bank khẩn trương hoàn trả thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung update một số trong mỗi điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán và giao dịch trái khoán doanh nghiệp riêng thiêng liêng tại thị trường trong nước, chào bán TPDN ra thị trường quốc tế trình Bộ lấy chủ kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ trong tháng 5/năm 2022.

Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia khẩn trương chủ trì, kết hợp trình Bộ phát hành Thông tư chỉ dẫn Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về sinh hoạt của những tổ chức vừa lòng yêu cầu nhà chế tạo trên thị trường TPDN, bao hàm: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái khoán, tổ chức đấu thầu, bảo hộ, đại lý phát hành trái khoán, tổ chức đăng ký, lưu ký trái khoán, tổ chức thay mặt người sở hữu trái khoán để quản lí ngặt nghèo sinh hoạt của những tổ chức này, đảm bảo khai triển ngay trong mỗi lúc Nghị định sửa đổi, bổ sung update Nghị định 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực hiện hành thi hành, hoàn trả thành trong tháng 7/năm 2022.

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch thị trường chứng khoán thủ đô hà nội thẩm tra các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái khoán riêng thiêng liêng (tại thời khắc 31/3/năm 2022) để khuyến nghị danh sách các doanh nghiệp cần thẩm tra, thanh tra gửi Bộ Tài chính và Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia theo các tiêu chuẩn: Khối lượng khi phát hành và khối lượng dư nợ lớn; có số đợt phát hành nhiều, liên tục; phát hành lãi suất cao; doanh nghiệp phát hành có kết quả kinh doanh thua lỗ… hoàn trả thành trước ngày 3/5/năm 2022.

Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia chủ trì kết hợp khẩn trương thẩm tra giám sát tình hình phát hành, giao dịch, vừa lòng yêu cầu nhà chế tạo về TPDN tại các đơn vị thị trường chứng khoán vừa lòng yêu cầu nhà chế tạo, các doanh nghiệp phát hành lớn, thưa bẩm Lãnh đạo Bộ Tài chính, hoàn trả thành trước ngày 10/5/năm 2022.

Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia có văn bản lãnh đạo các tổ chức vừa lòng yêu cầu nhà chế tạo tư vấn hồ sơ chào bán trái khoán, đấu thầu, bảo hộ, đại lý phát hành trái khoán, đăng ký, lưu ký trái khoán chỉnh đốn sinh hoạt vừa lòng yêu cầu nhà chế tạo về TPDN riêng thiêng liêng trước ngày 28/4/năm 2022, bao hàm các nội dung chính sau:

so với các tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái khoán: thẩm tra ngặt nghèo, đảm bảo doanh nghiệp phát hành vừa lòng yêu cầu một cách hoàn trả toản các ĐK chào bán và hồ sơ chào bán trái khoán theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP và pháp luật thị trường chứng khoán, phụ trách trước pháp luật về việc thẩm tra của tôi.

so với các tổ chức đấu thầu, bảo hộ, đại lý phát hành trái khoán: Tuân thủ các quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP và hợp đồng vừa lòng yêu cầu nhà chế tạo ký với doanh nghiệp phát hành, công bố hoàn trả toản, xác thực thông tin của doanh nghiệp phát hành, trái khoán phát hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành, bản công bố thông tin chào bán trái khoán đã được phê duyệt…

so với các tổ chức đăng ký, lưu ký trái khoán: thẩm tra toàn bộ các TPDN đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái khoán đăng ký, lưu ký, tình hình tính sổ gốc, lãi, con số và mô phỏng nhà đầu tư nắm giữ trái khoán tính tới thời khắc 15/4/năm 2022, thưa bẩm về Sở Giao dịch thị trường chứng khoán thủ đô hà nội trước ngày 30/4/năm 2022.

xem thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418